Psychosociale counseling, bemiddeling, cliëntondersteuning, netwerkeducatie en advies

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk “FASD Support”, gevestigd te Hoogeveen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73460850.

Artikel 2. Aanbod
FASD Support is een psychosociale praktijk welke diensten levert op het gebied van psychosociale counseling/therapie, advies, wetenschappelijke educatie en cliëntondersteuning. FASD Support levert diensten aan ouders/verzorgers en professionals in onderwijs, zorg en hulpverlening rondom kinderen en (jong)volwassenen met FASD. Tevens wordt cliëntondersteuning aan volwassenen met FASD aangeboden.

Artikel 3. Cliënt
De persoon gediagnosticeerd binnen het FASD spectrum, welke is toevertrouwd aan de zorg of begeleiding door ouders/verzorgers, professionals in onderwijs, zorg of hulpverlening. De volwassene met FASD.

Artikel 4. Privacy
Wat tijdens de gesprekken met FASD Support besproken wordt, blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met de Nederlandse wetgeving. Mocht er door de klant melding gedaan worden van zaken die in strijd zijn met de wetgeving, dan heeft FASD Support de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan FASD Support door de klant niet worden aangesproken.
Voor privacy t.a.v. administratie en gegevens, zie tevens privacyverklaring

Artikel 5. Derden
Informatie aan derden wordt door FASD Support alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de klant of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. De klant wordt in het laatste geval hier door FASD Support van op de hoogte gebracht.

Artikel 6. Intakegesprek en verdere counseling
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt zowel de werkwijze van FASD Support besproken als de verwachtingen van de klant. Na wederzijdse overeenstemming kan een tweede gesprek gepland worden, of op verzoek van de klant kan het kennismakingsgesprek overgaan in een eerste counselingsgesprek. Mocht echter besloten worden – om welke reden dan ook – niet verder met elkaar in gesprek te gaan, dan is het counselingtraject daarmee afgerond. Wanneer nodig en/of gewenst zal FASD Support de klant, na akkoord, doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening of andere instantie.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
FASD Support begeleidt de klant zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat gewenste doelen door de klant behaald zullen worden; deze blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen. Tevens is FASD Support niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de begeleiding.

Artikel 8. Verhindering/afzeggen afspraak
Wanneer de afspraak door de klant uiterlijk 24 uur van tevoren (via info@fasd-support.nl) wordt afgezegd worden er geen kosten in rekening gebracht en een eventuele betaling gecrediteerd. Bij niet of te laat afzeggen wordt het volledige consult (met het tarief geldend voor 1 uur) alsnog in rekening gebracht. Mocht het door onvoorziene omstandigheden voor FASD Support niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden, dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander geschikt moment. FASD Support zal trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden.

Artikel 9. Tarieven
Voor klanten staan op de website www.fasd-support.nl de geldende tarieven vermeld. Bij een eventuele aanpassing van de tarieven, gelden deze niet voor reeds gemaakte en betaalde afspraken.

Artikel 10. Betaling

Particulieren:
Bij telefonische, Skype consulten en consult op locatie van FASD Support: de klant dient uiterlijk 24 uur voor de afspraak het tariefbedrag over te maken. Een afspraak wordt pas definitief na betaling.
Mocht de klant de afspraak willen afzeggen of verzetten, dan dient dit tevens uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak te worden doorgegeven, zodat er eventueel een andere afspraak kan worden ingepland. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht.
Instanties en professionals:
Onderwijs-, zorg- en hulpverleningsinstellingen krijgen achteraf na de geleverde dienst een factuur toegestuurd per email, waarbij een uitdraai van gemaakte reiskosten en evt. verdere informatie over FASD als bijlage zal worden toegevoegd. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 3 weken.

Alle voortvloeiende kosten welke FASD Support genoodzaakt is te maken voor het incasseren van een faktuur zijn, na verloop van de betalingstermijn van 3 weken en een daaropvolgende verstuurde herinnering, voor rekening van de klant. Onder deze kosten vallen administratiekosten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat.

Artikel 11. Locatie
Gesprekken met ouders/verzorgers worden gevoerd via Skype, telefoon of op locatie van FASD Support.
Netwerkgesprekken, educatie/deskundigheidsbevordering, gastlessen, lezingen vinden plaats op locatie van klanten binnen Nederland.
Educatie- en counselingtrajecten pleegzorg/adoptie worden op aanvraag besproken, dit kan gedeeltelijk op locatie van klant en gedeeltelijk via telefoon of Skype.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
Het verstrekte materiaal mag door klanten alleen worden gebruikt of gedistribueerd met FASD Support als bronvermelding. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking het verstrekte materiaal en eventuele overige stukken/producten in het kader van de educatie, counseling, bemiddeling en advies, blijven aan FASD Support voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van FASD Support is het de klant niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 13. Wijziging algemene voorwaarden
Voor klanten staat op de website www.fasd-support.nl de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor FASD Support. Mochten deze echter worden gewijzigd, dan worden huidige klanten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 14: Toepasselijk recht
Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van FASD Support en overeenkomsten tussen FASD Support en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Assen, tenzij de wet anders voorschrijft.

FASD Support | KvK nummer 73460850 | info@fasd-support.nl