FASD Support is opgericht door Monique de Jong. Als pleegouder, voogd en mentor van een pleegdochter met FASD, reactieve hechtingsstoornis en Gilles de la Tourette syndroom, heb ik 14 jaar lang uit eerste hand kunnen ervaren wat de impact van FASD kan zijn. Niet alleen op de persoon met een diagnose binnen dat spectrum, maar ook op de rest van het gezin en de omgeving. In combinatie met mijn professionele achtergrond ben ik dan ook in staat om, vanuit een brugfunctie tussen ouders en professionele omgeving in, verbetering aan te brengen in de vaak vastlopende communicatie, visieverschillen en handelingsverlegenheid rondom deze kinderen en volwassenen.

Na 11 jaar werken voor de FASD Stichting (eigen wetenschappelijke raad en deel van het EUFASD netwerk) als bestuurslid en coördinator voorlichting, ben ik in 2019 gestart met mijn eigen praktijk voor netwerkeducatie, cliënt-/gezinsondersteuning, psychosociale therapie (o.a. life coaching volwassenen met FASD) en een geaccrediteerde cursus voor jeugd- en gezinsprofessionals. Ik werk daarnaast nog als algemeen bestuurslid bij de FASD Stichting en neem daar vanuit deel aan de Trimbos Taskforce Alcoholvrije Start.

In aanvulling op mijn achtergrond als verpleegkundige, heb ik de afgelopen jaren diverse opleidingen op het gebied van psychologie, psychosociale therapie/counseling, gezinstherapie en Acceptance & Commitment Therapy gevolgd. Naast counselor/psychosociaal therapeut ben ik tevens ABNLP gecertificeerd NLP practitioner. Door deze combinatie van medische en psychosociale kennis, en tevens eigen ervaringsdeskundigheid op het gebied van pleegouderschap, voogdij en mentorschap, ben ik in staat om vanuit een integrale wijze gezinnen en volwassenen met FASD en hun professionele omgeving te begeleiden en ondersteunen. En psycho educatie of wetenschappelijke educatie over FASD passend in te zetten.

Ouders, verzorgers en professionals rondom kinderen of (jong)volwassenen met een diagnose binnen het  FASD spectrum, ervaren vaak dezelfde probleemsituaties. Voordat men voor een diagnostisch traject op een van de FASD poli’s aankomt, heeft er daarvoor een lange zoektocht plaatsgevonden naar de juiste diagnose, passende zorg en onderwijs, langs vele diagnostici en behandelaars met diverse gedragsclassificaties en een dik dossier tot gevolg. Communicatie en samenwerking binnen het netwerk tussen ouders, school en zorg/hulpverlening loopt regelmatig vast. En men ervaart handelingsverlegenheid of verschil van visie. Vaak met nadelige en soms zelfs escalerende gevolgen voor het functioneren en toekomstige perspectief van het kind of de (jong)volwassene met FASD. Alle ouders doorlopen hierin een proces wat hen veel kost op het gebied van belasting, tijd en energie die besteed moet worden aan anderen uit de omgeving van het kind. Dit gaat ten koste van de tijd en energie die men zo hard nodig heeft en zou willen investeren in het gezin en de zorg voor het kind. Tijdige educatie en ondersteuning van gezin en professionele omgeving kan veel van deze secundaire problematiek voorkomen.

Ik heb dan ook als missie mijn specialistische kennis en ervaring op het gebied van FASD te blijven inzetten in het op professionele wijze ondersteunen van ouders, volwassenen met FASD en professionals die werken met deze kinderen en (jong)volwassenen. Door een vertaalslag te kunnen maken tussen het thuisfront, school, jeugdzorg en hulpverlening, via wetenschappelijke educatie, bemiddeling en praktisch advies op maat. En ouders te ondersteunen bij hun zoektocht naar passende zorg, onderwijs en de juiste ingangen die aansluiten op de complexe en individuele zorgvraag van hun kind. Waarbij inzicht en kennis bij alle betrokkenen worden vergroot, begeleiding en samenwerking worden verbeterd, ouders beter worden gehoord en hun draagkracht en sociale ondersteuning toeneemt, professionals in onderwijs en zorg een FASD bril en praktische handvaten worden aangereikt en kinderen en volwassenen met FASD daardoor uiteindelijk een gezonder en beter toekomstperspectief tegemoet kunnen zien!