FASD komt onder pleeg- en adoptiekinderen erg veel voor, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblematiek, hechtingsstoornissen en/of andere gedragsdiagnostiek als ADHD, ASS, ODD etc. (de helft van alle kinderen met FASD krijgt eerst een diagnose ADHD). Vaak is bij plaatsing of adoptie de diagnose binnen het spectrum (nog) niet gesteld. Vroegkinderlijk trauma en institutionalisering vormen daarbij een mogelijk aanvullende negatieve omgevingsfactor voor het kind. Bovendien lopen alle ouders aan tegen gebrek aan kennis bij school en hulpverlening, hetgeen leidt tot overvraging van het kind en vergroting van stress en problematiek. Deze mix van diagnostiek en problematiek vergt veel van iedereen binnen het gezin en alle betrokkenen er om heen. Het gezin kan het niet alleen zonder ondersteuning en begrip vanuit de omgeving. Ondersteuning vanuit omgeving en FASD informed zijn van het hele netwerk om een kind met FASD heen (familie, school, hulpverlening) is dan ook een belangrijke factor. Voor een optimale ontwikkelingsomgeving en goed toekomstperspectief van het kind; en voor ondersteuning en vergroting van de draagkracht binnen het gezin.

FASD Support kan pleeg- en adoptie-ouders ondersteunen door:

  • Netwerkeducatie en advies aan pleegouders, pleegzorgbegeleider en voogd rondom een plaatsing van een kind met FASD, na recente diagnose of bij vragen over passende zorg en begeleiding.
  • Netwerkeducatie en advies aan adoptie-ouders, familie en evt. zorg-/hulpverlening bij plaatsing, na recente diagnose of vragen over passende zorg en begeleiding.
  • Persoonlijke psychosociale therapie binnen het gezin, bij overbelasting of chronische stress gerelateerd aan het zorgen voor een kind met FASD.
  • In geval van adoptie of pleegouder-voogd: het opstellen van een familiegroepsplan dat gericht is op specifieke aandachtspunten en mogelijke ontwikkelingen en benodigde zorgvraag van een kind met FASD. Dit kan een goed hulpmiddel zijn om ervoor te zorgen dat u de regie blijft voeren over welke zorg en onderwijs uw kind nodig heeft, nu en in de toekomst. Binnen de Jeugdwet is bepaald dat hulpverlening en gemeenten hun hulp op basis van dit familiegroepsplan moeten verlenen (als dat is opgesteld) en hun eigen (ondersteuning/hulpverlenings/veiligheids)plannen op het familiegroepsplan moeten afstemmen.
  • Te helpen bij het aanvragen en regelen van indicaties voor speciaal onderwijs, pgb, WMO, WLZ, mentorschap en bewind, wajong etc.

Te vaak nog wordt pas educatie en advies ingeroepen nadat er grote probleemsituaties en verschil van visie zijn ontstaan, school of hulpverlening handelingsverlegen is of de cliënt in secundaire FASD problematiek is geraakt. School en hulpverlening stemmen af op IQ, biologische leeftijd, verbale expressie en schijnbare functioneren. Dit zijn echter geen geschikte maatstaven voor functioneren bij mensen met FASD, waardoor  structurele overschatting en overvraging op de loer ligt, tot in de volwassenheid toe, met grotere kans op het ontwikkelen van secundaire FASD problematiek.

Weten is voorkomen en beter begrijpen en begeleiden, zowel bij ouders als professionals die met het kind werken. Bovendien kan tijdige diagnosticering en kennis van FASD, het aanpassen van verwachtingen van omgeving en het opzetten van een ‘external brain’-netwerk de kans op het onstaan van secundaire FASD problematiek, of het afbreken van een plaatsing in geval van pleegzorg helpen voorkomen. Voor de SKJ geaccrediteerde online cursus voor professionals, klik hier: of kijk in het menu bij ‘diensten en tarieven’ voor meer informatie over cursusinhoud en startdata.

Neemt u vrijblijvend contact op voor meer informatie, of zie ook diensten en tarieven.

Hieronder een video van NOFAS, met Dr. Ira Chasnoff MD over FASD en internationale adopties: