Formeel leren, 3 online interactieve lessen (studiebelasting 3x anderhalf uur), plus bestuderen informatie en maken van thuisopdracht in de vorm van reflectie op een casus (studiebelasting ca. 4  uur).

Naast deskundigheidsbevordering op basis van de meest recente wetenschappelijke informatie op het gebied van FASD, sluit deze cursus aan op ontwikkeling binnen competentieclusters 2 en 3 (samenwerken met jeugdige en gezin, versterken van netwerk).

Module 1:

FASD spectrum, diagnostiek, co-morbiditeit, prevalentie, permanente structurele en functionele neurologische effecten, verschillende effecten per ontwikkelingsfase op diverse levensgebieden, ontwikkelingsachterstanden en ontwikkelplafonds, primaire en secundaire problematiek etc.

Algemene wetenschappelijke basiseducatie FASD, meest theoretische gedeelte, met aan het einde de opdracht om voor de volgende keer een casus uit de eigen praktijk in te brengen (indien niet aanwezig: casus wordt door FASD Support aangereikt). Aan het einde van de les krijgt men een overzicht mee van de links naar wetenschappelijke informatie en gebruikte videomateriaal en cursusmateriaal (o.a. via  FASD Support, wetenschappelijke raad FAS Stichting, EUFASD org (Europees netwerk aan organisaties, artsen en wetenschappers op het gebied van FASD), CanFASD, Telethon Kids Institute/FASDhub Australia, FASD Outreach Canada/POPFASD etc. Wiens videomateriaal met toestemming en ondertiteling door FASD Support wordt gebruikt in deze cursus).

Module 2:

Waar loopt het in de praktijk binnen jeugdzorg/pleegzorg veelal mis en wat is de rode draad in de hulpvraag van kinderen en hun omgeving, mismatch zorgvraag en zorgaanbod, knelpunten dagelijkse praktijk, transities, waarom zijn IQ en biologische leeftijd geen geschikte indicatie voor functioneren of basis voor zorgplan bij FASD, veelvoorkomende patronen van visieverschillen en verstoorde communicatie met ouders/verzorgers

Koppeling naar de praktijk binnen jeugdzorg/pleegzorg, via veelvoorkomende knelpunten per ontwikkelingsleeftijd (tot 18/21 jaar) en de ingebrachte casuïstiek door cursisten. Vanuit FASD Support tevens ingebrachte casuïstiek. Hoe ziet FASD er uit in de praktijk binnen de diverse ontwikkelingsleeftijden, signaleren van FASD en ontstaan van secundaire problematiek. Veel interactiemomenten tussen de theoretische info door m.b.t. koppeling naar praktijksituaties en vragen. Tevens wordt gekeken naar de mechanismen waardoor vaak visieverschillen en communicatieproblemen tussen professionals en (pleeg/adoptie)ouders onstaan, en handelingsverlegenheid bij professionals bij het werken met deze kinderen/jongeren. Tevens reflectie aan begin en einde van module, over hoe in de praktijk ontwikkel-/zorgplannen worden afgestemd op factoren t.a.v. functioneren (en uitleg waarom afstemmen op gebruikelijke factoren t.a.v. indiceren functioneringsniveau, bij jeugdigen met FASD meestal tot niet passende zorg maar tot vergroting van secundaire problematiek leidt).

Module 3:

FASD informed kijken & werken, wat zijn de factoren die in direct verband staan met de prognose en verdere levensloop, neurobehavioural approach, opzetten external brain netwerk, familiegroepsplan, voorkomen/beperken secundaire problematiek

Hoe kun je toewerken naar een zo gunstig mogelijk ontwikkelingstraject en toekomstperspectief. Welke factoren spelen daarbij een rol. Tevens kijken en werken door FASD bril, FASD als overkoepelende diagnose bij comorbide diagnostiek, neurobehavioural approach, external brain, FASD informed familiegroepsplan, ondersteunend netwerk etc. Wederom tussen de theoretische informatie door, terugkoppeling naar de ingebrachte casuïstiek en praktische tips per onderwerp.

4. Eindopdracht:

Reflectie thuisopdracht op eigen ingebrachte casus of casus van FASD Support (hoe zou je anders interpreteren en handelen op basis van hetgeen je in deze cursus hebt geleerd). Bij een voldoende worden 8 SKJ registerpunten geregistreerd.

Na de cursus (leerdoelen):

  • Is de cursist in staat om mogelijke effecten van pre-natale blootstelling aan alcohol binnen diverse ontwikkelingsleeftijden te signaleren.
  • Heeft de cursist inzicht in de mechanismen van structurele overvraging van kinderen & jongeren met FASD, en het ontstaan van visieverschillen en communicatieproblemen met ouders/verzorgers.
  • Is de cursist in staat om de theoretische kennis en nieuwe inzichten te gebruiken bij het beter aansluiten op de zorgvraag van het kind met FASD en de omgeving. Waardoor secundaire problematiek bij het kind kan worden voorkomen of beperkt, extra parental stress wordt beperkt en draagkracht van het gezin wordt vergroot.