Alle huidige aandacht voor vroegkinderlijk trauma, een kansrijke start en vroegsignalering is een mooie ontwikkeling om babies en jonge kinderen een zo goed mogelijke start mee te geven en eventuele problemen t.a.v. gezondheid of ontwikkeling zo vroeg mogelijk in kaart te krijgen.

“Vanuit de IMH-gedachte neem je de ouder-kindrelatie als uitgangspunt om gedragspatronen van baby’s, peuters en kleuters te verklaren.”

Daar mist echter een factor die in ons land nog te vaak over het hoofd wordt gezien: een biologisch neurologische factor, die beperkingen kan aanbrengen, al voor de geboorte, t.av. benodigde competenties bij het kind om tot gezonde ontwikkeling en hechting te kunnen komen. Ongeacht traumasensitief ouderschap en positieve opvoedingsstijl. Wanneer FASD (prevalentie hoger dan ASS) over het hoofd wordt gezien, worden (pleeg/adoptie)ouders vaak onterecht aangekeken op gebrek aan ontwikkeling, de gedragsproblematiek en onveilige situaties rondom het kind door school en hulpverlening. Dat dit niet alleen tot onnodige stress leidt binnen het gezin, maar tevens het belang van het kind ondermijnt, moge duidelijk zijn.

Zeker bij een combinatie van ontwikkelingsproblematiek, leer- en gedragsproblematiek, een slechte start als baby en sensorische en motorische problematiek, hechtingsproblematiek, ACE’s e.d., moet men bedacht zijn op evt. permanente neurologische factoren door pre-natale blootstelling aan (ook kleine hoeveelheden) alcohol. Bedenk daarbij dat ruim 50% van alle zwangerschappen ongepland is. Gezien de hoge prevalentie die binnen diverse internationale research is aangetoond (VS, Canada en Australië 2-5% algehele populatie, hoger bij kinderen in jeudgzorg, pleegzorg, adoptie, detentie en met ouders met een middelenverslaving) zou het screenen van kinderen met een belaste achtergrond en slechte start op mogelijk alcoholgerelateerde neurologische effecten deel moeten uitmaken van de algemene screening. Het loslaten van een integrale biopsychosociale kijk op het kind en alles verklaren vanuit de thuissituatie terwijl de neurologische beperkingen niet worden gezien, heeft negatieve effecten op de ontwikkeling en prognose voor kinderen met FASD. Voor meer informatie t.a.v. de effecten van pre-natale blootstelling aan alcohol op het sociaal functioneren en hechting, zie o.a. onderstaande research:

“Effects of prenatal alcohol exposure on social behavior in humans and other species”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2699590/

Infant Mental Health